Prijenos poslovanja obrta

Prijenos vlasništva obrta se razlikuje od trgovačkih društava. Obrtnici su fizičke osobe, a tijek prijenosa vlasništva proizlazi iz njihove osobnosti. Važno je napomenuti da prodaja obrta zakonom nije predviđena budući da obrt predstavlja fizičku osobu.

NASLJEĐIVANJE obrta regulirano je člancima 38., 39. i 40. Zakona o obrtu. U slučaju smrti obrtnika, obrt se može u procesu ostavinskog postupka prenijeti na njegove nasljednike (bračni drug, djeca i ostali nasljednici) koji mogu nastaviti voditi obrt i putem poslovođe koji mora ispunjavati određene uvjete o obavljanju obrta (članak 8. i 9. Zakona o obrtu). Nakon smrti obrtnika, odluku o nastavku vođenja obrta do prijenosa obrta nasljednici moraju prijaviti nadležnom upravnom tijelu u roku od 60 dana od dana smrti obrtnika. Ako nasljednik želi prenijeti obrt na sebe nakon smrti obrtnika, dužan je to prijaviti nadležnom uredu u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka, te uz prijavu priložiti izvadak iz matice umrlih za obrtnika, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju i dokaze o ispunjavanju uvjeta o obavljanju obrta (članak 8. i 9. Zakona o obrtu). Trošak prijenosa obrta u ovom slučaju je administrativni trošak promjene u obrtnom registru. Kada obrtnik odlazi u mirovinu obrt se može prenijeti na članove obitelji. U tom slučaju podnosi se zahtjev za promjenom podataka u obrtnom registru koji potpisuju obje osobe (i osoba na koju se prenosi obrt i trenutni vlasnik), te se prilaže dokument o srodstvu. Prijenos u ovom slučaju nije oporeziv. Kada se obrt želi prenijeti na drugu fizičku osobu tada se sklapa zajedničko obavljanje obrta. Kroz navedeni oblik dvije fizičke osobe nastavljaju zajedno voditi isti obrt pod istim matičnim brojem. Ova situacija najčešća je u slučaju prijenosa obrta na drugu fizičku osobu koja nije u srodstvu sa vlasnikom obrta. Ovakav prijenos događa se u dvije faze:

1. faza je prijava pristupanja ortaka. Potpisuje se ugovor o ortaštvu koji mora sadržavati tri bitna elementa: tko sklapa ugovor, za koji obrt i tko će zastupati obrt. Osim ova tri elementa, u ortačkom ugovoru se može definirati i cijena. Ukoliko ortaci nemaju jednake udjele u obrtu tada se to naglašava u ugovoru, ali ako imaju, to nije potrebno, jer se tada podrazumijeva da se udio dijeli na jednake dijelove. Zakonom nije propisano vremensko razdoblje trajanja zajedničkog obrta.

2. faza je istupanje jednog ortaka iz zajedničkog obavljanja obrta, i tada se upravljanje cijelim obrtom prenosi na jednog ortaka. On time postaje vlasnik obrta. Kako je obrt fizička osoba, OIB vlasnika ujedno je i OIB obrta. Nakon što obrt prestane biti zajednički, odnosno kada je u vlasništvu samo jedne osobe, njegov OIB je OIB obrta te se razlikuje od onog ranije. Bitno je obaviti odjavu starog vlasnika (onog koji je izašao iz zajedničkog obrta) u HZMO-u i HZZO-u kako bi se prijavio novi vlasnik. Promjenu treba prijaviti i Poreznoj upravi. Kako bi se poslovanje obrta nesmetano moglo nastaviti, potrebno je obavijestiti sve dobavljače, kupce i druge poslovne partnere o nastaloj promjeni vlasništva nad obrtom, kako bi oni, po potrebi, u svojim evidencijama izmijenili podatke o obrtu.

Sve promjene u obrtu (otvaranje, zatvaranje, pristupanje ortaka, izlazak ortaka i dr.) moraju se prijaviti nadležnom uredu za gospodarstvo kako bi se upisale u Obrtni registar. Obrt se zatvara na temelju podnošenja zahtjeva za brisanje obrta iz Obrtnog registra. Pritom treba voditi računa o tome da su sve obveze obrta podmirene jer u suprotnom zatvaranje, odnosno odjava obrta nije moguće.

POMAGANJE U OBRTU Pomaganje u obrtu propisano je člankom 30. Zakona o obrtu. Obrtniku u obrtu mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se radi o obavljanju vezanog obrta, član koji pomaže obrtniku u njegovoj odsutnosti mora ispunjavati posebne uvjete stručne osposobljenosti, mora biti odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili imati položen majstorski ispit, odnosno posebne zdravstvene uvjete ako je to propisano posebnim zakonom. Pomaganje u obrtu primjenjuje se i kada vlasnik obrta prenese obrt na nasljednika i ode u mirovinu. Tada nasljednik i vlasnik zamijene uloge i prethodni vlasnik pomaže sadašnjem u radu obrta.

Adresa:
Trg J.F. Kennedya 7
10 000 ZAGREB
Phone: + 385 1 2305 363
Mobile: + 385 98 98 151 73
Fax: + 385 1 2345 577
Web: www.biznis-transfer.com