Prijenos vlasništva obrta se razlikuje od trgovačkih društava. Obrtnici su fizičke osobe, a tijek prijenosa vlasništva proizlazi iz njihove osobnosti. Važno je napomenuti da prodaja obrta zakonom nije predviđena budući da obrt predstavlja fizičku osobu.

NASLJEĐIVANJE obrta regulirano je člancima 38., 39. i 40. Zakona o obrtu.

U slučaju smrti obrtnika obrt se može u procesu ostavinskog postupka prenijeti na njegove nasljednike (bračni drug, djeca i ostali nasljednici) koji mogu nastaviti voditi obrt i putem poslovođe koji mora ispunjavati određene uvjete o obavljanju obrta (članak 8. i 9. Zakona o obrtu). Nakon smrti obrtnika, odluku o nastavku vođenja obrta do prijenosa obrta nasljednici moraju prijaviti nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu gradske uprave u roku od 60 dana od dana smrti obrtnika. Ako nasljednik želi prenijeti obrt na sebe nakon smrti obrtnika, dužan je to prijaviti nadležnom uredu u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka, te uz prijavu priložiti izvadak iz matice umrlih za obrtnika, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju i dokaze o ispunjavanju uvjeta o obavljanju obrta (članak 8. i 9. Zakona o obrtu). Trošak prijenosa obrta u ovom slučaju je administrativni trošak promjene u obrtnom registru.

Kada obrtnik odlazi u mirovinu obrt se može prenijeti na članove obitelji. U tom slučaju podnosi se zahtjev za promjenom podataka u obrtnom registru koji potpisuju obje osobe (i osoba na koju se prenosi obrt i trenutni vlasnik), te se prilaže dokument o srodstvu. Prijenos u ovom slučaju nije oporeziv.

Kada se obrt želi prenijeti na drugu fizičku osobu tada se sklapa zajedničko obavljanje obrta. Kroz navedeni oblik dvije fizičke osobe nastavljaju zajedno voditi isti obrt pod istim matičnim brojem. Ova situacija najčešća je u slučaju prijenosa obrta na drugu fizičku osobu koja nije u srodstvu sa vlasnikom obrta.

Sve promjene u obrtu (otvaranje, zatvaranje, pristupanje ortaka, izlazak ortaka i dr.) moraju se prijaviti nadležnom uredu za gospodarstvo kako bi se upisale u Obrtni registar.

Obrt se zatvara na temelju podnošenja zahtjeva za brisanje obrta iz Obrtnog registra. Pritom treba voditi računa o tome da su sve obveze podmirene jer u suprotnom zatvaranje, odnosno odjava obrta nije moguća.

POMAGANJE U OBRTU

Pomaganje u obrtu propisano je člancima 30. i 31. Zakona o obrtu. Obrtniku u obrtu mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se radi o obavljanju vezanog obrta, član koji pomaže obrtniku u njegovoj odsutnosti mora ispunjavati posebne uvjete stručne osposobljenosti, mora biti odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili imati položen majstorski ispit, odnosno posebne zdravstvene uvjete ako je to propisano posebnim zakonom. Pomaganje u obrtu primjenjuje se i kada vlasnik obrta prenese obrt na nasljednika i ode u mirovinu. Tada nasljednik i vlasnik zamjene uloge i prethodni vlasnik pomaže sadašnjem u radu obrta.